Obchodní podmínky 

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

  • V těchto Obchodních podmínkách.
   • Webový portál“ nebo „WP“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy kempkoruna.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání služeb Uživatelem;
   • Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím WP;
   • Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
   • Provozovatel“ znamená společnost Penzion Golden Crown s.r.o., IČ: 08741778, s místem podnikání Plešivecká 146, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
   • Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná v rámci svobodné vůle;
   • Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá WP;
   • Zákazník“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá využívá služeb Provozovatele prostřednictvým kamenného prodeje;
   • Půjčovna raftů“ znamená fyzické místo i pobočky, které spadají pod Provozovatele a poskytuje zde nabízené služby;
   • Objednávkové tlačítko“ nebo „OT“ znamená grafický interaktivní element, který po kliknutí vyvolá akci konverze – otevření rezervačního formuláře či jeho odeslání, nápis elementu může mít různé podoby např. „vložit do košíku“, „rezervovat“, „objednat“ a další;
   • Rezervační formulář“ nebo „RF“ znamená formulář do kterého Uživatel píše své odpovědi za účelem vytvoření Rezervace a poskytnutí potřebných údajů Provozovateli;
   • Služba“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím WP
   • Rezervace“ znamená objednávka služby
  • Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy.
   • Zákazník půjčovny raftů je povinen
    • používat půjčené vodácké vybavení pouze k účelu, pro nějž je určeno
    • používat půjčené vodácké vybavení standardním způsobem a zacházet s ním tak, aby na něm nevznikla škoda a nedocházelo k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení je určeno pro vodní turistiku a je nutné chránit jej před poškozením (zejména poškozením teplem (např. otevřený oheň).
    • chránit rafty před přehřátím vlivem slunečního záření včasným upouštěním vzduchu z plavidla
    • nesedět na vestách
    • vrátit v dohodnuté lhůtě stejné vybavení, které mu bylo půjčeno
    • vrátit poskytnuté vybavení včas a na místě, které bylo dohodnuto
    • vybavení může používat pouze zákazník a osoby jím určené
    • v případě krádeže vybavení je zákazník povinen neprodleně ohlásit událost policii a předložit Půjčovně Koruna protokol o ohlášení krádeže.

   • Pokuty
    • V případě nedodržení doby nebo místa startu/cíle plavby je klient povinen uhradit půjčovně náklady spojené s novou dopravou dle aktuálního ceníku.
    • Za pozdní vrácení vybavení se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku jednodenního výletu za každý započatý kalendářní den prodlení.
    • V případě že vybavení nebude z jakýchkoli důvodů vráceno, bere zákazník na vědomí, že je povinen uhradit vzniklou škodu do 30 dnů od konce zápůjčky.
    • Za poškození vybavení osobou, které zákazník vybavení svěřil, nese odpovědnost sám zákazník a zavazuje se uhradit náklady na opravu vybavení.
   • Povinnosti půjčovny
    • Zástupci půjčovny jsou povinni čekat na místě startu nebo cíle plavby maximálně 15 minut od dohodnutého času.
   • Pojištění proti poškození vybavení
    • Pojištění proti poškození vybavení je v ceně všech typů vodáckých výletů. Vztahuje se na neúmyslné poškození plavidla nebo vybavení, běžné poškození pádel, laviček u kanoí apod.
    • Pozor, pojištění se nevztahuje na:
     • krádež, ztrátu nebo úmyslné poškození (např. otevřeným ohněm)
     • škodu vzniklou v úsecích, jejichž splouvání je zakázáno
     • škodu vzniklou nerespektováním pokynů zástupců půjčovny.
    • Ceny poskytovaných služeb jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na služby se liší podle zvolené metody a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.
    • Spotřebitel nemůže ve smyslu § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
     • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
     • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
     • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
     • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
     • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
     • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
     • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
     • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
    • Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, spotřebitel má dále povinnost uvědomit Poskytovatele, co nejdříve, Poskytovatel si v rámci přípravných a ostatních prací na základě objednávky může účtovat ušlé finance, standardizováno dle následujících pravidel:
     • 30-14 dní před poskytnutím první služby 50 % z ceny objednaných služeb
     • 0-14 dní před poskytnutím první služby 100 % z ceny objednaných služeb
    • Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.
   • Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy recepce@kempkoruna.cz. Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
  • Proces uzavření Smlouvy.
   • Provozovatel prostřednictvím WP nabízí Uživatelům koupi Služeb, a to uvedením označení Služby, podrobných informací o vlastnostech Služby
   • Pro objednání Služby Uživatel WP Provozovatele – provede kliknutím na tlačítko OT na grafickou ikonu košíku či na tlačítko s obdobným významem. Následně vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:
    • objednávaných Službách;
    • kontaktní údaje Zákazníka;
    • datumy vztahující se ke službě,

dále též jen „Objednávka“.

 • Před odesláním Objednávky je Uživatel oprávněn RF zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které do ní vyplnil.
 • Zákazník je povinen přijet do 19h před začátkem ubytování, pokud se nedostaví je objednávka brána jako platná a oficiálně začala, v případě, že zákazník předem ví, že se nestíhá dostavit, informuje Provozovatele PŘEDEM – ideálně email, ostatní formy po započatí termínu jsou neplatné.
 • Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v RF vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
 • Objednávku Uživatel odešle Provozovateli kliknutím na tlačítko OT.
 • Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí automatickým e-mailem na adresu Uživatele uvedenou v Objednávce.
 • Provozovatel je oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení Objednávky.
 • Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem je uzavřena doručením přijetí Objednávky (návrhu na uzavření smlouvy), která je Uživateli zaslána dle 6 těchto obchodních podmínek.
 • Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady s tím vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Veškeré Služby prezentované v rámci uživatelského prostředí WP je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 • Objednávka je přijímána
  • Internetovým online formulářem – RF
  • E-mailem
  • Telefonicky
  • U Objednávek, kde je potřeba validace lidským faktorem, Provozovatel potvrdí do 48h Objednávku, případně navrhne jiné termíny.
 • Ochrana osobních údajů.
  • Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
  • Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů v patičce webu.
 • Užívání WP
  • Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání WP způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
  • Provozovatel má právo změnit WP, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
  • Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost WP či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy WP nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.
  • Uživatel je povinen dodržovat při užívání WP platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
  • V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit uživatelský účet či objednávku.
 • Storno podmínky služeb
  • Provozovatel si vyhrazuje právo na odčítání pokuty za zrušení následovně:
   • 30-14 dní před poskytnutím první služby 50 % z ceny objednaných služeb
   • 0-14 dní před poskytnutím první služby 100 % z ceny objednaných služeb
  • Výjimky:
   • vyhlášený povodňový stav/stav ohrožení; Déšť nebo/a zima nemohou být uznány jako důvody ke zrušení rezervace, v případě volných kapacit Vám můžeme nabídnout náhradní termín.
   • nízký stav vody (pokles hladiny o 5 a více cm než je udávaná splavnost)
  • Prohlášení Provozovatele.
   • Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v WP, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
   • Vlivem technické chyby v WP může dojít k zobrazení kupní ceny u Služby, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takovou Službu na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Službu za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu dané Služby a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Službu za skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.
   • Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Služeb v WP mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem dané Služby a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
   • Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní WP v sekci Kontakt
   • Celková platba Objednávky musí být hrazena před příjezdem nebo v den příjezdu.
  • Elektronická evidence tržeb
   • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
   • Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou fyzické účtenky. Kupující s tímto souhlasí.
   • Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky
  • Rozhodné právo.
   • Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
  • Účinnost.
   • Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1.10.2022